Prijsschommelingen en wijziging der specificiteit der producten zijn veel voorkomend. Daarom hebben alle prijzen en omschrijvingen van producten op deze site een louter informatieve functie en kunnen zij volledig rechtmatig en zonder verwittiging worden gewijzigd. Prijzen worden exclusief BTW of andere taksen vermeld. Fouten kunnen voorkomen en klanten dienen met specifieke vragen steeds met ASTRA NAILS of hun locale verdeler contact op te nemen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De venootschap ASTRA NAILS BVBA, waarvan de sociale zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Wolvenstraat 15, is fabrikant en verdeler van producten voor natuurlijke nagels en kunstnagels.
 2. Behalve bij uitdrukkelijk toegestane en geschreven afwijkingen afgesproken tussen beide partijen, is de relatie tussen ASTRA NAILS en haar klanten onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan wordt verondersteld dat ze door de klant zijn aanvaard, inzonderheid in het hypothetische geval dat ze in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het feit dat ASTRA NAILS een bestelling of levering heeft aanvaard zonder te protesteren tegen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, betekent geenszins dat ASTRA NAILS zich onderwerpt aan betrokken algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant onderhavige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen betekent niet dat de klant ze niet moet naleven. De algemene voorwaarden en de site van ASTRA NAILS, evenals zijn inhoud, werden uitsluitend opgesteld voor en aangepast aan klanten gevestigd op het Belgisch grondgebied, hoewel ze wereldwijd kunnen geraadpleegd worden. Klanten gevestigd in het buitenland dienen ervan bewust te zijn dat sommige delen van de algemene voorwaarden niet op hen van toepassing zijn en dat ze er dus ook geen aanspraak op kunnen maken. De geldigheid van de algemene voorwaarden komt door dit feit echter niet in het gedrang. ASTRA NAILS behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan vooraf de klant op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste hierdoor het recht op enige schadeloosstelling verwerft. De klant hoort dus geregeld zelf na te gaan of wijzigingen zijn opgetreden.
 3. De aanbiedingen en prijslijsten die zijn opgesteld en aan de klant meegedeeld hebben geen bindend karakter. ASTRA NAILS is pas ten opzichte van de klant gebonden na schriftelijke of elektronische bevestiging van harentwege of vanaf het ogenblik dat ASTRA NAILS begonnen is met de uitvoering van het contract.
 4. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de ASTRA NAILS site, telefonisch op het nummer 02/377 96 53 of per fax op het nummer 02/378 47 53.
 5. Betaling der bestelling geplaatst per fax, telefoon of ASTRA NAILS site, gebeurt uitsluitend contant en bij de levering, zonder korting. Betaling van bestellingen met een leveringsadres buiten België kan ofwel via kredietkaarten VISA of MASTERCARD gebeuren, ofwel door voorafgaande storting op rekeningnummer met IBAN: BE50001509923218 en BIC bankcode: GEBABEBBXXX. ASTRA NAILS garandeert de vertrouwelijke behandeling van kredietkaartnummers die haar worden meegedeeld voor de betaling van de bestellingen. 
 6. Facturen zijn bovendien betaalbaar in Euro in het magazijn van ASTRA NAILS gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en dit zonder korting. In dit geval behoudt ASTRA NAILS zicht het recht voor betaling per cheque, wissel of andere valuta te weigeren. Vertegenwoordigers van ASTRA NAILS zijn niet gemachtigd om betalingen van facturen te incasseren of om hiervoor een geldige kwitantie te verstrekken. De niet-vereffening van een factuur bij het verstrijken van haar uiterste betaaldatum, produceert van rechtswege en zonder voorafgaande mededeling:
 7. a)de volledig rechtmatige opeisbaarheid van alle nog niet verstreken facturen. Voor deze facturen wordt de uiterste betaaldatum dezelfde als de uiterste betaaldatum van de eerste onbetaald gebleven factuur. b)een verhoging van het te betalen saldo met een maandelijkse interest van 1 %, waarbij elke aangevatte maand wordt beschouwd als een volledige maand. Het verschuldigde bedrag zal tevens volledig rechtmatig en zonder voorafgaande verwittiging worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125€, bij wijze van forfaitair en ondeelbaar strafbeding. c)de toestemming om elke andere lopende bewerking op te schorten of af te breken. De eventuele verlening van uitstel van betaling betekent niet dat ASTRA NAILS afstand neemt van de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.
 8. Normaliter worden leveringen op Belgisch grondgebied binnen de 48 uur uitgevoerd door de diensten van TAXIPOST of GLS op voorwaarde dat de bestelling vóór 11 uur werd geplaatst, tenzij de stock uitgeput is, een geval van force majeure voorkomt of het dossier vooraf geanalyseerd moet worden. Bij ontstentenis van bevestiging van bestelling vóór 11 uur, zal de levering gebeuren binnen de 72 uur. Eventuele laattijdige leveringen zullen in geen geval recht verlenen op een schadeloosstelling. Voor leveringen in België, leveringskosten bedragen 10 € exclusief BTW voor elke bestelling met een waarde lager dan 175 € exclusief BTW; bestellingen met een waarde die de 175 € exclusief BTW overschrijdt en te leveren op Belgisch grondgebied worden franco geleverd. Bestellingen voor minder dan 50 € exclusief BTW worden verhoogd met bijkomende administratieve kosten boven op de leveringskosten, ten bedrage van 12,50 € exclusief BTW. De aanvraag voor betaling bij levering leidt tot een toeslag van 5,00€ excl BTW. De klant mag echter, indien hij dit verkiest, zijn bestelling komen afhalen in het ASTRA NAILS magazijn om de bijkomende administratiekosten te besparen. Frankeerkosten voor een extraterritoriale levering zijn volledig ten laste van de klant, onafhankelijk van het bedrag van de bestelling. Extraterritoriale leveringskosten worden enkel gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de klant. ASTRA NAILS garandeert dat de goederen, die via een vervoermaatschappij geleverd worden, van goede kwaliteit zijn en geen enkel mankement vertonen. ASTRA NAILS garandeert dat de goederen degelijk verpakt worden vóór verzending en dit volledig conform het reglement van de vervoermaatschappij. ASTRA NAILS kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van beschadiging van de goederen tijdens het transport. Het is raadzaam dat de klant een verzekering afsluit om zichzelf in te dekken tegen schade.Verzend- en administratiekosten voor reeds verzonden bestellingen die door de klant geweigerd of afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden. De vervoer kosten zijn volledig ten laste van de Agenten of Verdeler die een overeenkomst hebben getekend.
 9. In afwijking van artikel 1583 van het burgerwetboek, blijft ASTRA NAILS eigenaar van de verkochte producten tot de dag van hun volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de klant aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De klant ontslaat ASTRA NAILS van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de klant aan ASTRA NAILS het recht om op elk moment het materiaal terug te vorderen, waar het zich ook bevindt. Voor zover als nodig machtigt de klant ASTRA NAILS in de door de klant bezette plaatsen binnen te treden om het materiaal terug te vorderen.
 10. De klant zal over gratis online hulp beschikken met betrekking tot het product dat hij bij ASTRA NAILS heeft gekocht. ASTRA NAILS vraagt de klanten niettemin in eerste instantie de handleidingen te raadplegen die het product vergezelden of de productinformatie op de site te lezen, zodat ASTRA NAILS de kans krijgt zich te concentreren op de meer ingewikkelde problemen. De bestelde producten worden noch teruggenomen, noch omgeruild; enkel producten met één of meerdere fabricatiefouten zullen worden omgeruild. De klant zal dan betrokken product op de kosten van ASTRA NAILS mogen terugsturen op voorwaarde dat het product in zijn oorspronkelijke verpakking zit. Bij ontstentenis, zal het pakket niet aanvaard worden en zal het teruggestuurd worden naar de klant. Kleurvariaties zijn gevoelig voor veel externe instellingen die Astra Nails niet aankan. Kleurvariaties tussen sitefoto's of labels kunnen niet als reden voor uitwisseling worden beschouwd.
 11. Astra Nails levert elektrische apparaten tegen statiegeld, dat is meestal € 150,00, maar kan variëren afhankelijk van de waarde van het apparaat dat wordt gerepareerd. De aanbetaling wordt gebruikt om eventuele schade te dekken die de klant mogelijk heeft toegebracht aan apparaten die door Astra Nails ter beschikking zijn gesteld. De aanbetaling wordt gebruikt om de huurkosten te dekken, die worden geschat op 5 euro per maand. De klant heeft een termijn van 15 dagen nadat hij op de hoogte is gebracht door een van de communicatiemiddelen om het apparaat terug te nemen dat voor reparatie is bestemd. Vanaf deze periode geeft de klant Astra Nails uitdrukkelijk toestemming om alle bedragen die verschuldigd zijn door zijn storting af te trekken om de kosten te dekken van reparatie en huur van zijn apparaten of die ter beschikking worden gesteld door Astra Nails.
 12. Gezien de rol van tussenpersoon die ASTRA NAILS vervult met betrekking tot bepaalde producten van het gamma, is de garantie geldig voor geleverde goederen steeds gelijk aan de garantie die door de fabrikant wordt gegeven. Voor zover de algemene voorwaarden en de uitgebreidheid van deze voorwaarden het toelaten, zal ASTRA NAILS in ieder geval haar tussenkomst beperken tot de vervanging van defecte goederen of de terugbetaling van de betaalde kostprijs. De klant heeft dus niet het recht een bijkomende schadevergoeding te eisen. ASTRA NAILS zal in geen geval de verantwoordelijkheid dragen voor het niet-nakomen door de fabrikant van zijn verplichtingen met betrekking tot de garantie, inzonderheid in geval van faillissement van de fabrikant.
 13. ASTRA NAILS is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of materiële of andere schade van welke aard dan ook, opgelopen door de klant of derden, tengevolge van transport, levering, opslag, plaatsing, gebruik of in gebruikstelling van de geleverde goederen. Zonder enige beperking wordt tevens bedoeld: schade aan materieel, lokalen, cliëntes van nagelstylisten en bezittingen van cliëntes van nagelstylisten of andere derden, bedrijfsschade en lichamelijke schade.
 14. ASTRA NAILS brengt er voor zover als nodig zijn klanten van op de hoogte dat de ASTRA NAILS site links of hyperlinks naar andere sites kan bevatten (de “gelinkte sites”). ASTRA NAILS treft geen enkele schuld met betrekking tot de inhoud van een gelinkte site of gelijk welk product of gelijk welke dienst erop voorkomend. De gelinkte site wordt beheerd door een operator die volledig losstaat van ASTRA NAILS.
 15. Verkoop en levering van goederen door ASTRA NAILS brengt geen enkele overdracht van daaraan verbonden intellectuele rechten met zich mee. Deze rechten blijven het eigendom van de leverancier van ASTRA NAILS en de klant verbindt er zich toe deze niet te schenden. ASTRA NAILS verklaart dat, bij haar weten, de geleverde goederen in geen geval de intellectuele rechten van derden schenden. ASTRA NAILS draagt dus in geen geval verantwoordelijkheid in geval van overtredingen die mogelijk kunnen optreden met betrekking tot bezit, uitoefening of schending van intellectuele rechten voor geleverde goederen.
 16. In het kader van postorderverkoop aan consumenten in het toepassingskader van de wet van 14 juli 1991, gewijzigd bij wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van enige reden, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum. Deze beslissing zal echter enkel van kracht zijn op voorwaarde dat de consument zijn besluit aan de verkoper heeft meegedeeld bij aangetekend schrijven en dat de goederen zich nog steeds in hun oorspronkelijke verpakking bevinden. Bij uitoefenen van dit recht, zal de consument de goederen moeten terugsturen naar ASTRA NAILS, via elke mogelijke weg, op eigen kosten en op eigen risico. Met “consument” wordt bedoeld: iedere fysieke persoon of rechtspersoon die producten of diensten, op de markt te koop gesteld, koopt of gebruikt voor niet-professionele doeleinden. Deze clausule is dus niet van toepassing op fysieke personen of rechtspersonen die ASTRA NAILS producten aankopen voor professionele doeleinden.
 17. Door het plaatsen van zijn bestelling per telefoon, fax of e-mail of op de Internetsite van ASTRA NAILS, verleent de klant uitdrukkelijk zijn toestemming aan ASTRA NAILS om zijn persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor interne beheersdoeleinden binnen de firma. Met “interne beheersdoeleinden” wordt bedoeld: klantenbeheer, beheer der bestellingen, leveringen, facturatie en diensten, opvolging van solvabiliteit alsook marketing en geadresseerde reclame. De klant die telefonisch of via de ASTRA NAILS site heeft besteld mag op ieder moment vragen om zijn persoonlijke gegevens, die ASTRA NAILS heeft geregistreerd, te raadplegen, te wijzigen of te schrappen respectievelijk door naar de sociale zetel van ASTRA NAILS te schrijven. Voor bijkomende inlichtingen wordt de klant uitgenodigd zich te richten tot de publieke lijst, die wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 18. De klant verbindt er zich toe de aangekochte producten niet verder te verkopen, te herverdelen of uit te voeren, tenzij hij hiertoe vooraf de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen. De klant mag enkel deze producten verder verkopen aan “consumenten” waarvoor geen specifieke vorming vereist is om ze correct te gebruiken. Enkel door ASTRA NAILS erkende verdelers mogen producten verder verkopen, waarvoor een specifieke training nodig is om ze te gebruiken,  of mogen opleidingen verstrekken in nagelstylisme en andere technieken of behandelingen behorend tot het ASTRA NAILS gamma.
 19. Het vervallen of de niet-toepasbaarheid van één van de voorwaarden van deze tekst, wijzigt in geen geval de andere voorwaarden. Deze blijven volledig van kracht. De voorwaarde waarvan sprake blijft toepasbaar zover als dit bij wet toegelaten is.
 20. Beide partijen aanvaarden de bewijskracht van elektronische berichtgeving en fax in het kader van hun relatie.
 21. Betwistingen met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van huidige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving en worden enkel behandeld door de Brusselse gerechtshoven.
 22. De communicatiemiddelen zijn telefoon, post, fax en post.