Kybella Pharmaceuticals LTD

Tepeleniou 5, Shop 1
T.T. 8010 Pafos
+357 26 22 00 98